Iniciatíva: „Svastika – tradičný symbol“ (úvod)

Myšlienka očistiť symbol svastiky vznikla už dávnejšie pri posedeniach s priateľmi v čajovni a dlhých debatách o tradíciách, zvyklostiach a európskej kultúre. Rozpravy na túto tému boli rôzne no v zásade sme sa všetci zhodli na jednej veci a tou bola snaha očistiť tento symbol od nánosov udalostí z druhej svetovej vojny. Do súčasnej doby (článok bol pôvodne písaný pred približne troma rokmi), sa tejto téme venujem sám. Iniciatíva je môj osobný autorský počin a nevzťahuje sa na celú redakciu Besu (vysvetlenie autorského plurálu v článku).

 

Motív a ciele

Hlavným cieľom tejto iniciatívy, ako už bolo spomenuté, je snažiť sa o akési „očistenie symbolu svastiky“, ktorý je špeciálne v našej geografickej šírke vnímaný dosť negatívne. K tomuto pohľadu viedli samozrejme objektívne skutočnosti z druhej svetovej vojny, ktoré v ľuďoch zanechali svoju odozvu. Naším cieľom samozrejme nie je bagatelizovať tieto udalosti, ale práve ukázať hlbšie kultúrno-historické pozadie svastiky, ako to ktoré je zaužívané. Na základe historických podkladov je potrebné ukázať dôležité miesto tohto symbolu, či už v hmotnej alebo duchovnej kultúre našich predkov. Je dôležité ukázať tento symbol v jeho iných, dovolím si tvrdiť, skutočných a pôvodných podobách bez nánosov akejkoľvek ideológie. Významným rumunský religionista a historik náboženstva Mircea Eliade hovorí o metóde kreatívnej hermeneutiky, ktorá sa snaží popísať a vysvetliť istý symbol/rituál danej doby (veľmi stručne povedané). Rovnako si myslím, že vysvetliť a dať  symbolu kultúrno-historický rámec je dôležitým bodom tejto iniciatívy.

Ak prejdeme k motívu celej veci musíme pripomenúť fakt, že práve negatívne, priam zavrhnutia hodné reakcie ľudí na tento symbol nás primäli k tomu, aby sme začali o tomto probléme premýšľať. Hlavný motív tkvie v tom, že symbol, ktorý sa objavuje skrz celú indoeurópsku kultúru naprieč stáročiami by nemusel mať tak negatívne zafarbenie, ak by sme prispeli k osvete a informovanosti verejnosti. 

Posledným a hlavným cieľom je teda rozšírenie vzdelania, informovanosť a neposlednom rade pochopenie pre túto symboliku.

 

Spôsoby, aktivity

Aktivizmus je vždy to, čo prinúti ľudí venovať niečomu aspoň chvíľku pozornosti. Ku akcii vždy predpokladáme reakciu a ak má byť reakcia pozitívna, tak akcia musí mať svoju kvalitatívnu aj kvantitatívnu stránku. Štruktúra akcie a aktivity (alebo osvety) podlieha kultúrnemu vyjadrovaniu, argumentácii, dialógu a snahu o objektívnu interpretáciu faktu. V dnešnom svete technológií a internetu je preto veľmi prospešné využívať informatizáciu pre účel osvety, z toho dôvodu sme na sociálnej sieti s modrým pozadím založili stránku s týmto názvom. Aby sme neostali len vo virtuálnej rovine, musíme svoju aktivitu prezentovať aj v našom okolí. Veľmi dôležitým prvkom je dať našej práci stupeň relevantnosti. Dobrým príkladom môžu byť články na odbornej úrovni či už študentov alebo absolventov odborov, ktoré túto tematiku zahŕňajú: história, archeológia, etnológia/etnografia a religionistika. Ďalšou formou aktivizmu môže byť organizovanie výstavy rôznych foriem symbolu svastiky v horizonte kultúrneho dedičstva či už z domáceho prostredia alebo rôznych európskych kultúrnych okruhov. Práve výstava z rôznych európskych tradícii môže mať prínos v komparatívnej perspektíve symbolov na poli indoeurópskeho výskumu. Posledným „levelom“ môže byť organizácia konferencií a podujatí v oblasti výkladu symbolov a tradičnej kultúry skrz rôzne historické obdobia a súvislosti.

 

Spolupráca a prvé kroky

Naše prvé kroky momentálne smerovali k vytvoreniu loga pre našu iniciatívu a jeho následné používanie a prezentovanie. Chceli by sme ho ponúknuť pre používanie rôznym remeselníckym cechom a spoločenstvám, ktoré tento symbol používajú na vlastných výrobkoch. Taktiež združeniam historického šermu a oživenej histórie. Zároveň na našom webe a stránkach uverejňovať spomínané články, ktoré by napomohli k utvoreniu obrazu svastiky v dlhšom historickom obraze ako je rozmedzie rokov druhej svetovej vojny. Ponúkame spolu

prácu pre každého aktívneho prispievateľa či skupiny ľudí, ktoré majú (dlhodobejší a seriózny) záujem o nastolený problém.

 

Napísal: S.

 

Author: S.

Zakladateľ a šéfredaktor Besu

2 thoughts on “Iniciatíva: „Svastika – tradičný symbol“ (úvod)

    1. Kolovrat, teda ako sa novodobo nazýva zdvojená svastika je skôr modernou interpretáciou svastiky. Nálezy takzvaného kolovratu sú minimálne, čo si pamätám, tak na keramike. Ako amulet či prívesok sa nikde neobjavuje.

      Čo sa týka piesne a klipu, chcelo by to ešte popracovať na videu 😉

      S pozdravom S.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *