Odporúčaný zoznam literatúry k slovanskej mytológii II.

Vo svojom staršom článku som sa snažil priblížiť základnú literatúru k slovanskej mytológii, ktorá by nasmerovala laikov, ale aj začínajúcich študentov ku kvalitným zdrojom. Od spísania tohto článku prešli už tri roky a dnes budeme pokračovať s ďalšími zaujímavými knihami a článkami. Tentokrát už pôjde o pokročilejšiu literatúru, ktorá predpokladá zvládnutie základnej literatúry. Vzhľadom na to, že aj toto pokračovanie sa snaží byť akýmsi kompasom pre všetkých ľudí, vybral som predovšetkým jazykovo dostupné práce v slovenčine a češtine.

Ešte predtým, než sa pustíme do zoznamu literatúry, by som rád podotkol, že impulz k napísaniu vychádza predovšetkým z rozhovorov s mnohými priateľmi k tejto téme a už vedeckej potrebe aktualizovania nových poznatkov (ale aj doplnenia starších prác, ktoré som predtým nespomenul). V neposlednom rade ide tiež o stav, ktorý panuje na slovenskom knižnom trhu. K dejinám Slovanov a ich náboženským predstavám vychádza množstvo ezoterickej a konšpiračnej literatúry alebo rovno nekvalitných prekladov podobnej literatúry.

 

Slovenské jazykovedné práce

Aj keď som sa v úvode zmienil o tom, že tento zoznam bude pre pokročilejších čitateľov, je to pravda len napoly. Už práce Martina Golemu z predchádzajúceho zoznamu patria do kategórie náročnejších textov, azda v výnimkou jeho vysokoškolskej učebnice. Golemove práce boli hodnotené pozitívne aj v zahraničí, preto aj tu bude priestor pre niekoľko jeho podnetných štúdií. Ďalej dávam do pozornosti knihu jeho žiaka a absolventa, literárneho vedca Ľubomíra Gábora a ďalej niekoľko prác od autorov z Jazykovedného ústavu Jána Stanislava. Za mnohými knižnými monografiami a čiastkovými štúdiami stojí profesor Peter Žeňuch, ktorý je jedným z najväčších odborníkov na Slovensku na slavistiku a staroslovienčinu. Všetky práce prof. Žeňucha sú dostupné na jeho profile academia.

GOLEMA, M.: Stredovekí svätí oráči a pohanská slovanská mytológia. In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I. Bratislava : Chronos, 2006 , s. 150

GOLEMA, M.: Svätý Blažej ako „vlčí pastier“ v textovej tradícii z českého, slovenského a maďarského prostredia. In: Studia Mythologica Slavica XI, 2008, s. 147-172

GOLEMA, M.: Kresťanské hagiografie (Život Márie Egyptskej Život Margity/Mariny Antiochijskej) a texty tzv. jarného vynášania smrti (Moreny, Mařeny, Marzany) u západných Slovanov. Pokus o paralelné čítanie. In : Studia mythologica Slavica, 2009, roč. XII, s. 87. – 104

GÁBOR, Ľ.: Ľudová próza západných Slovanov v komparatistickej perspektíve. Sondy do literárnej predhistórie. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017. 154 s.

ŠAŠERINA, Svetlana – ŽEŇUCH, Peter – HRÍBOVÁ, Marína, (Ed.): Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre. Slovensko-slovanské súvislosti. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2022. 352 s.

 

Slovenská religionistika a etnografia

Zakladateľ slovenskej religionistiky Ján Komorovský bol pôvodne slavistom a jeho počiatočné práce sa venujú duchovnej kultúrne Slovanov. Okrem jeho najznámejšieho diela Tradičná svadba u Slovanov (ktoré nedávno vyšlo v druhom vydaní), vydal Komorovský niekoľko dôležitých štúdií, ktoré sa viažu s náboženstvom predkresťanských tradícií. Celkom prehliadanou postavou v rámci slovenskej etnológie je Ján Olejník, ktorý rovnako vydal niekoľko zaujímavých príspevkov na túto tému. 

KOMOROVSKÝ, J.: Tradična svadba u Slovanov. Bratislava: Univerzita Komenského, 1976, 308 s.

KOMOROVSKÝ, J.: Sémantický rad vo výskume ľudových obradov. In: Národopisné aktuality, XIII, 1976, č. 1, s. 27-34

KOMOROVSKÝ, J.: Kultový aspekt pohrebných žalospevov. In: Kultové a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnosť. Bratislava : Slov. archeologická spoločnosť a Slov. národopisná spoločnosť, 1993, s. 93-98

KOMOROVSKÝ, J.: Náboženský archetyp – žena ochrankyňa rodinného kozuba. In: Žena z pohľadu etnológie. Bratislava, 1997, s. 115-120

OLEJNÍK, J.: Prežitky staroslovanského boha Perúna vo folklórnom odkaze podtatranského ľudu. In: Kult a živly. Uherské Hradiště : Slovácke múzeum v Uherském Hradišti, 1999, s. 215-234

OLEJNÍK, J.: Stromy a kry v ľudovom liečiteľstve, strave a folklórnom prejave ľudu pod Vysokými Tatrami. In: Pocta Ivanovi Chaloupeckému. Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2012, s. 236-249

CIGÁN, M.: Folklórne pozadie svätoplukovskej legendy. Svätopluk v európskom písomníctve : štúdie z dejín svätoplukovskej legendy. Bratislava : Post Scriptum, 2013, s. 521-566

VARCHOĽOVÁ, N.: Ľudová demonológia Ukrajincov Slovenska. Svidník. Tlačiareň svidnícka, 2017, 437 s.

 

Slovenská historiografia, archeológia a dejiny umenia

Slovenské historické vedy sa náboženstvu pohanských Slovanov venovali prevažne okrajovo. Nálezy a doklady predkresťanského kultu priamo zo slovenského územia sú len ojedinelé a jedinú archeologicky doloženú svätyňu objavil a popísal archeológ Vladimír Turčan. Ďalšou zaujímavou prácou je kniha kunsthistorika Ivana Geráta, ktorá sa nepriamo dotýka mýtov a ich uchovávania v stredovekých legendách svätcov. Kvalitné popularizačné články k (nielen) slovanskej mytológii v súčasnosti publikuje stránka lumyd, ktorú odporúčam.

GERÁT, I.: Svätí bojovníci v stredoveku. Úvahy o obrazových legendách sv. Juraja a sv. Ladislava na Slovensku. Bratislava : Veda. Vydavateľstvo SAV, 2011, 183 s.

TURČAN, V.: Slovanský predkresťanský kultový objekt v Moste pri Bratislave. Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI. 1999. Měřínský, Zdeněk (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, pp. 151-158 (dostupné online)

KOŽIAK, R., NEMEŠ, J. (ed.): Pohanstvo a kresťanstvo. Bratislava : Chronos, 2004, s. 319

 

Český religionisticko-slavistický fenomén

Už v prechádzajúcom článku som sa pozitívne vyjadril k českému akademickému priestoru, ktorý má pred tým našim kvantitatívny i kvalitatívny náskok. Práce Michala Téru, či Jiřího Dyndu som spomínal už minule a doplňujem ešte jednu obzvlášť zaujímavú štúdiu ku koňom. Ďalej pripájam výbornú diplomovú prácu od Michaely Šebetovskej o slovanskom božstve Velesovi, ktorú autorka obhájila na Univerzite Karlovej. Okrem týchto prác vyšiel minulý rok český preklad zásadnej práce poľského akademika Alexandra Gieysztora – Mitologia Slowian. Jiří Dynda však v recenzii na tento preklad spomína viacero prekladateľských chýb a preklepov, čo svojim spôsobom znižuje hodnotu tejto verzie oproti originálu. (Ten som v článku na Bese už spomínal a na youtue je dostupná aj audiokniha). Ako poslednú publikáciu pridávam aktuálny preklad knihy Slované ve středověku, ktorý sa síce netýka priamo náboženstva, avšak je zaujímavou novinkou o Slovanoch všeobecne.

DYNDA, J.: Slovanská hippomancie.Koňský divinační rituál jako mediátor v symbolické soustavě slovanského pohanství. In: Studia mythologica Slavica, XIX, 2016, s. 61-85

ŠEBETOVSKÁ, M.: Veles. Slovanské božstvo v komparativní perspektivě. Praha : Univerzita Karlova, Katedra religionistiky, 2017. 102 s. (diplomová práca)

GIEYSZTOR, A.: Mytologie Slovanů. Praha : Argo, 2020, 430 s.

MÜHLE, E.: Slované ve středověku. Mezi ideou a skutečností. Praha : Argo, 2023, 568 s.

 

Napísal: S.

Venované Matejovi Králikovi (Vlkanovi), ktorý sa ma vždy pýtal na knihy o Slovanoch. Odpočívaj v pokoji.

Author: S.

Zakladateľ a šéfredaktor Besu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *