Odporúčaný zoznam literatúry k slovanskej mytológii

Dávnejšie som sľúbil spracovať prednášku z Noci Besov o literatúre k slovanskej mytológii, ktorú považujem za relevantnú k štúdiu. Je na čase tento rest dohnať a v nasledujúcich riadkoch uviesť tituly, ktoré by sme mohli nazvať ako povinná literatúra k tejto tematike. Ešte kým prejdeme k samotnému zoznamu, dovoľte mi povedať niekoľko slov na úvod o celej problematike, ktorej sa venuje viacero odborov.

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že poznanie sa vyvíja, rôzne teórie sa spochybňujú či potvrdzujú a závery, ktoré boli aktuálne pred 50 či 100 rokmi, už nemusia byť dnes platné. V tejto súvislosti by som rád uviedol, že historický vývoj výskumu slovanských mýtov tiež prešiel svojím vývojom a ani všetky hypotézy Pavla Jozefa Šafárika či Lubora Niederleho, ako jedných z najvýznamnejších bádateľov v oblasti slavistiky, už vo svetle nových faktov nie sú aktuálne. Napriek tomu nemožno nespochybňovať ich prínos na poli výskumu, ktorý sa aj vďaka ich neúnavnej vedeckej práci rozvinul do dnešnej podoby. Tým by som chcel povedať, že nie všetky teórie, ktoré boli vyrieknuté v minulosti veľkými autoritami musia byť bezvýhradne prijímané ako pravdivé, ale v zásade to platí aj naopak (príliš novátorsky prístup nemusí správne pochopiť podstatu mýtov). Dôležité je používať kritické myslenie a čo je dnes veľmi výnimočné, pristupovať k veciam bez zbytočných senzácií.

Historický vývoj výskumu systému slovanských mýtov nebude teda predmetom tohto článku, pretože by k nemu vystačila celé jedna štúdia, ale v prípade záujmu môžeme v budúcnosti prebrať aj túto tému. Hlavnou časťou článku je zoznam literatúry, ktorý odporúčam k bližšiemu štúdiu božstiev, mýtov a celého súboru archaického predkresťanského náboženstva Slovanov. Budem uvádzať čo najaktuálnejšiu literatúru, ktorá pozostáva z viacerých vedných odborov: história, archeológia, religionistika a komparatívna mytológia a jazykoveda. Ďalej budem uvádzať krátky popis k autorom, pri ktorých to považujem za potrebné, poprípade stručnú charakteristiku danej publikácie. Zameriam sa predovšetkým na jazykovo dostupné zdroje zo slovenského a českého prostredia, ktoré považujem za dôležité. Nemám ambíciu v tomto článku obsiahnuť všetko, čo bolo doteraz vydané. Ak by ste však mali pocit, že niečo v tomto zozname chýba, budem rád ak prispejete do diskusie pod článkom. Zoznam je koncipovaný podľa bibliografických údajov, prvým je autor, potom nasleduje názov diela a ďalšie údaje o diele. Rozdelil som ho na niekoľko okruhov, ktoré v krátkosti charakterizujem, aby si prípadný záujemca vedel vytvoriť predstavu o dostupnej literatúre. V prípade otázok ma môžete kontaktovať v komentároch pod článkom alebo redakčnom emaili.

 

České práce archeológov a historikov

Medzi priekopníkov bádania o slovanskej mytológii patria predovšetkým českí archeológia, ktorí vydali niekoľko zásadných prác v minulom storočí. Absolútny kult (to slovo sa sem náramne hodí) je celoživotná práca Zdeňka Váňu, ktorú môžeme sumarizovať v diele Svět slovanských bohu a demonu. Je to ťažšie zohnateľná kniha, ale v niektorých antikvariátoch sa dá nájsť, poprípade požičať v mestských knižniciach. Rovnako rešpektovanou osobou je Magdalena Beranová, ktorá vydala súborné dielo o Slovanoch, ktoré zahŕňa aj náboženský a kultový život. Kniha vyšla v niekoľkých vydaniach. Veľmi dobrou pomôckou pri štúdiu a prehľadným spracovaním je encyklopedické dielo manželov Profantovcov. Z prác historikov by som veľmi rád odporučil knihu Dušana Třeštíka – Mýty kmene Čechu s podtitulom Tři studie ke starým pověstem českým.

BERANOVÁ, M.: Slované. Praha : Panorama, 1988.  305 s.

PROFANTOVÁ, N., PROFANT, M.: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha: Libri, 2000, 259 s.

VÁŇA, Z.: Svět slovanských bohu a demonu. Praha : Panorama, 1990, 280 s.

TŘEŠTÍK, D.: Mýty kmene Čechů (7. – 10. století). Tři studie k ke starým pověstem českým. Praha : NLN, 2003.

 

Slovenské jazykovedné práce

Na Slovensku sa mytológii venuje predovšetkým slovenský jazykovedec a aktívny vyučujúci prof. Martin Golema, ktorého príspevok nájdete online k stiahnutiu. Rovnako ako práce Martina Pukanca – obaja patria medzi vysoko uznávaných odborníkov vo svojej oblasti.

GOLEMA, M.: Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo. Prítomnosť trojfunkčnej indoeurópskej ideológie v literatúre, mytológii a folklóre stredovekých Slovanov. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2006.

GOLEMA, M.: Predhistória literatúry Slovanov. Banská Bystrica : Belianum, 2013 (dostupné online)

PUKANEC, M.: Etymologický nákres slovanského sveta bohov a démonov (náboženstva a morálky Slovanov). Nitra : UKF v Nitre, 2012 (dostupné online)

 

Český religionisticko-slavistický fenomén

V susednej Českej republike je slavistika a komparatívna mytológia o niečo vopred a tejto téme sa venuje predovšetkým dvojica úspešných slavistov. Jednou z najlepších prác, aké vyšli za poslednú dobu, je monografia o Perúnovi od Michala Téru. Na výbornú prácu svojho kolegu nadviazal mladý a veľmi plodný slavista Jiří Dynda, ktorý vydal niekoľko zásadných titulov za posledných pár rokov. Všetky sú dostupné na rôznych kníhkupectvách a ukážky online na stránke academia.

TÉRA, M.: Perun bůh hromovládce. Sonda do slovanského archaického náboženství. Červený Kostelec : nakladatelství Pavel Mervart, 2009.

DYNDA, J.: Slovanské pohanství ve středověkých ruských kázáních. Praha: Scriptorium, 2019. (dostupné online čiastočne)

DYNDA, J.: Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech. Praha: Scriptorium, 2017. (ukážka online)

DYNDA, J.: Svjatogor: Smrt a iniciace staroruského bohatýra. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2016.

 

Indoeuropeistika

Jazykovedná a komparatívna disciplína, ktorá priniesla množstvo poznatkov vďaka štúdiu jazykov Indoeurópanov. Medzi žiarivé príklady, ktoré v 90. rokoch priniesli zásadné práce k poznaniu mýtov patrí úsilie Jaana Puhvela a Georgesa Dumézila. Sú to vysoko odporúčané a hodnotné knihy, ktoré by nemali chýbať v žiadnej knižnici záujemcov o mytológiu.

PUHVEL, J.: Srovnávací mythologie. Praha: NLN, 1997.

DUMÉZIL, G.: Mýty a bohové Indoevropanů. Praha : OIKOYMENH, 1997.

DUMÉZIL, G.: Mýtus a epos I. Trojfunkční ideologie v eposech indoevropských národů. Praha : OIKOYMENH, 2001.

Author: S.

Zakladateľ a šéfredaktor Besu

3 thoughts on “Odporúčaný zoznam literatúry k slovanskej mytológii

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *